Verklaring gegevensbescherming

Informatie over de verwerking van uw gegevens

Overeenkomstig artikel 12 van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: EU-AVG) zijn wij verplicht u bij het gebruik van onze website over de verwerking van uw gegevens te informeren. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten in dit verband.

Wij behouden ons het recht voor om de verklaring over de gegevensbescherming aan te passen met het oog op de toekomst, in het bijzonder in het geval van de verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrondslag of de overeenstemmende jurisdictie.

Wij raden u aan de verklaring gegevensbescherming van tijd tot tijd te lezen en een afdruk of kopie van dit document te maken.

Begripsbepalingen

 • Website” of “Internetaanwezigheid” betekent hierna alle pagina’s van de verantwoordelijke op www.clicks.de
 • Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken. Persoonsgegevens zijn dus bijvoorbeeld iemands naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar kunnen ook informatie bevatten over voorkeuren, hobby’s en lidmaatschappen.
 • Verwerking“: handelingen of een reeks handelingen die met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens worden verricht, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, koppelen, beperken, wissen of vernietigen.
 • Pseudonimisering“: de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.
 • Toestemming“: een vrijwillige intentieverklaring in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke positieve handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in het specifieke geval, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze.
 • Google” betekent ook Google, LLC 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; bereikbaar in de Europese Unie als: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Toepassingsgebied

Deze verklaring van gegevensbescherming is van toepassing op alle pagina’s van www.clicks.de. Het is niet van toepassing op gelinkte websites of internetaanwezigheden van andere aanbieders.

Verantwoordelijke leverancier/vertegenwoordiger van de leverancier in de Europese Unie (EU)

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring is verantwoordelijk:

Clicks Online Business e.K.
An der Mauer 1, 01067 Dresden
Telefoon: +49 (0) 351 / 65 31 20 10; Fax: 0351 / 65 31 20 11

vertegenwoordigd door:
Herbert Buchhorn

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de bescherming van gegevens met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

Verplichte informatie over de functionaris voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 37, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG):

Spirit Legal LLP Advocaten
Advocaat en functionaris voor gegevensbescherming
Peter Hense

Postadres:
Functionaris voor gegevensbescherming
c/o Clicks Online Business e.K., An der Mauer 1, 01067 Dresden

Contact via versleuteld online formulier:
Contact functionaris voor gegevensbescherming

Veiligheid

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe storingen. Met het oog hierop controleren we regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en passen ze aan de stand van de techniek aan.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u tegenover ons kunt doen gelden:

U kunt uw rechten doen gelden tegenover ons door een mededeling via de contactgegevens in de rubriek “Verantwoordelijke aanbieder” of via de door ons aangestelde functionaris voor gegevensbescherming.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 77 EU-AVG).

Gebruik van de website, toegangsgegevens

U kunt onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Bij het oproepen van de afzonderlijke pagina’s van de website in deze zin worden de toegangsgegevens alleen aan onze aanbieder van de webspace doorgegeven, zodat de website aan u kan worden weergegeven. Dit zijn de volgende gegevens:

Tijdelijke verwerking van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website technisch op uw computer te kunnen afleveren. De verwerking van uw IP-adres voor de duur van de sessie is vereist. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG.

De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De toegangsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn om het doel van hun verwerking te bereiken. In het geval van het verzamelen van de gegevens om de website te verstrekken, is dit zodra u uw bezoek aan de website beëindigt.

IP-adressen worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Ook in dit verband vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, verdere verwerking is in individuele gevallen mogelijk. In dit geval is het IP-adres zo vervreemd, dat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

Het verzamelen van gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website en de verwerking van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Cookies

Naast de bovengenoemde toegangsgegevens worden zogenaamde cookies opgeslagen in de internetbrowser van het eindapparaat dat u gebruikt tijdens het gebruik van de website. Dit zijn kleine tekstbestanden met een opeenvolging van nummers die lokaal worden opgeslagen in de cache van de gebruikte browser. Cookies worden geen onderdeel van het pc-systeem en kunnen geen programma’s uitvoeren. Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Het gebruik van cookies kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden worden gebruikt (bv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).

 1. a) Technisch noodzakelijke cookies

Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. De volgende gegevens worden in de cookies verwerkt:

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet verwerkt om gebruikersprofielen aan te maken. We gebruiken ook “sessiecookies”, die een sessie-ID opslaan die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gedeelde sessie. Sessiecookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Het stelt ons in het bijzonder in staat om het gebruikte eindapparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken deze cookie om u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen als u een account bij ons heeft; anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij gebruiken sessiecookies om het gebruik van de website aantrekkelijker en effectiever te maken. Sessiecookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of uw browser afsluit.

De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.
 1. b) Technisch onnodige cookies

We gebruiken ook cookies op de website die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. De volgende gegevens worden bijvoorbeeld in de cookies opgeslagen en verwerkt:

Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website efficiënter en aantrekkelijker te maken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. De technisch onnodige cookies worden na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie, automatisch verwijderd.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookies. Als u geen cookies wilt gebruiken, heeft u de keuze om de opslag van cookies in het algemeen of selectief te blokkeren of reeds opgeslagen cookies te verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. U kunt ook de bijbehorende informatie weergeven voordat u een cookie instelt. Als u de browserinstellingen voor het gebruik van cookies wijzigt of uitschakelt, kan het functionele bereik van deze website beperkt zijn.

Als we cookies van derden in onze website integreren, zullen we u hier hieronder apart op wijzen.

 1. c) Cookie banner mededeling

Wanneer u de website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en verwijst naar deze gegevensbeschermingsverklaring. In deze context is er ook een notitie over hoe het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

Contact opnemen met ons bedrijf

Wanneer u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden.

Voor het afhandelen van aanvragen via het contactformulier op de website zijn een naam of pseudoniem, telefoon en een geldig e-mailadres absoluut noodzakelijk. Het bedrijf of domein kan vrijwillig aan te geven. Op het moment van het versturen van het bericht aan ons, zullen de volgende gegevens ook worden verwerkt:

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-AVG of artikel 6, lid 1, onder b), van de EU-AVG, indien het leggen van het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de verwerking niet langer nodig is, of beperken de verwerking tot het voldoen aan de bestaande wettelijk verplichte opslagverplichtingen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor contactaanvragen. Dit is het geval indien verwerking niet in het bijzonder nodig is ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, die door ons in de voorgaande functiebeschrijving is beschreven. In dat geval mag de behandeling van het verzoek niet worden voortgezet. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het initiëren, rechtvaardigen, uitvoeren en/of beëindigen van een rechtshandeling met ons bedrijf. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de EU-AVG.

Na het bereiken van het doel (bijv. contractverwerking) worden de persoonsgegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of gewist, tenzij wij recht hebben op verdere opslag en verwerking die in de betreffende context vereist is op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. toestemming voor de verwerking van het e-mailadres voor het verzenden van elektronische reclamepost), een contractuele overeenkomst, een wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van directe reclame) of op basis van gerechtvaardigde belangen (bijv. opslag voor het indienen van claims).

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven indien

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere personen, bedrijven of instanties, tenzij u effectief heeft ingestemd met een dergelijke overdracht. De rechtsgrondslag voor de verwerking is dan artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de EU-AVG.

Aanmelden voor evenementen

U kunt zich als gast of spreker inschrijven op de website voor evenementen van ons bedrijf of evenementen waarop ons bedrijf vertegenwoordigd is. De basis voor het verwerken van uw gegevens voor deelname aan evenementen is art. 6 lid 1 S. 1 letter b) EU-AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van rechtshandelingen met ons bedrijf (bijvoorbeeld ook bij het doorgeven van gegevens aan een betaaldienstverlener / postorderbedrijf om een contract met u af te handelen).

In het inschrijvingsformulier moet u uw naam, uw bedrijf en uw e-mailadres vermelden. Het doel van de verwerking is het onderhouden van contacten in de IT-sector en het verbeteren van ons externe imago en ons public-relations–werk. Indien u belangstelling heeft getoond voor een persoonlijke afspraak, worden uw gegevens ook verwerkt voor de voorbereiding en uitvoering van de afspraak.

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan derden (bijv. payment service bar, postorderbedrijf en organisator) ten behoeve van betalingsverwerking, verzending van evenementdocumenten en registratie van het evenement bij de organisator. Een gerichte doorgifte van uw persoonsgegevens naar een zogenaamd derde land is niet gepland.

Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

Commentaarfunctie

U kunt een opmerking achterlaten op de website.

Bij de invoer verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

U hoeft geen duidelijke naam in te voeren, u kunt de functie pseudoniem gebruiken.

Bovendien worden op het moment van de invoer ook de volgende gegevens verwerkt:

Bij de publicatie van uw inzending wordt het door u opgegeven e-mailadres niet openbaar gemaakt, alleen de door u opgegeven naam / pseudoniem en eventueel de website. Uw inzending wordt voor publicatie niet door ons gecontroleerd. Wij behouden ons het recht voor om inzendingen te allen tijde te verwijderen indien deze onwettig worden bevonden.

Wij verwerken uw e-mail adres en uw naam/pseudoniem om te kunnen bepalen of de bijdrage een echt ervaringsverslag is. Bovendien willen wij graag contact met u kunnen opnemen indien uw toegang tot de website ons als onrechtmatig wordt tegengeworpen en ons kunnen verdedigen tegen klachten of vorderingen die naar aanleiding van uw commentaar tegen ons kunnen worden ingesteld.

Hiervoor verwerken wij ook uw IP-adres. We verwijderen het IP-adres na 1 week. Wij zullen uw e-mailadres verwerken zolang de inzending op de website doorgaat of wij betrokken zijn bij de inzending in het kader van een juridisch geschil.

Als u of wij uw gegevens wissen, verwerken wij het e-mailadres, de verstrekte namen en andere vrijwillige gegevens tot aan het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen om bovengenoemde redenen van preventie en verdediging, maar beperken de verwerking van deze gegevens na 6 maanden.

Wij geven de gegevens niet aan derden door, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een officiële of gerechtelijke opdracht, of de doorgifte noodzakelijk is voor de handhaving van onze legitieme belangen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt te allen tijde zelf uw gegevens wissen. Het staat u vrij om maatregelen te nemen in overeenstemming met de “Uw rechten” sectie, en als u klachten heeft, neem dan als eerste stap contact op met ons bedrijf.

Sollicitatieprocedure

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons en solliciteert of heeft gesolliciteerd naar een functie in ons bedrijf. Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw aanvraag. Wij verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de online-sollicitatieprocedure (naam, e-mailadres en locatie) en de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie heeft toegezonden om na te gaan of u geschikt bent voor de functie (of voor andere vacatures binnen ons bedrijf) en om de sollicitatieprocedure uit te voeren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze aanvraagprocedure is in de eerste plaats § 26 BDSG in de versie die geldig is vanaf 25.05.2018. Het maakt de verwerking mogelijk van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit om een arbeidsverhouding aan te gaan. Mochten de gegevens na afronding van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, dan mogen de gegevens worden verwerkt op basis van de eisen van art. 6 EU-AVG, in het bijzonder ter vrijwaring van rechtmatige belangen op grond van art. 6 lid 1 sub f EU-AVG. Wij hebben dan belang bij het indienen van of verdedigen tegen claims.

In geval van afwijzing worden de gegevens van de sollicitant na 6 maanden verwijderd. Indien u akkoord bent gegaan met verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw gegevens toevoegen aan onze sollicitantenpool. Daar worden de gegevens na twee jaar gewist. Als u tijdens de sollicitatieprocedure een opdracht heeft gekregen, worden de gegevens uit het datasysteem van de sollicitant naar ons personeelsinformatiesysteem overgedragen.

Voor het toepassingsproces maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareprovider. Hij treedt voor ons op als dienstverlener en kan ook kennis nemen van uw persoonsgegevens in verband met het onderhoud en de verzorging van de systemen. Met deze aanbieder hebben wij een zogenaamd orderverwerkingscontract gesloten, dat ervoor zorgt dat de gegevensverwerking op een toelaatbare wijze wordt uitgevoerd.

Na ontvangst van uw aanvraag worden uw sollicitatiegegevens door de personeelsdienst gecontroleerd. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor de betreffende vacature. Daarna wordt de verdere procedure gecoördineerd. In het bedrijf hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die dit nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit is het geval indien verwerking niet in het bijzonder nodig is ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, die door ons in de voorgaande functiebeschrijving is beschreven. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

E-mailmarketing

Reclame onder bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u in het kader van de registratie/bestelling/boeking opgegeven e-mailadres overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verwerken om u tijdens of na de uitvoering van het contract de volgende inhoud per e-mail te sturen, tenzij u reeds bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres:

Rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij doen deze verwerking voor de klantenservice en om onze service te verhogen. Wij wissen uw gegevens bij het opzeggen van uw nieuwsbriefabonnement, maar uiterlijk twee jaar na beëindiging van het contract.

Wij wijzen u erop, dat u te allen tijde tegen het ontvangen van directe reclame bezwaar kunt maken, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Klik op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur ons uw bezwaar aan het contactadres in de rubriek “Verantwoordelijke aanbieder”.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze e-mailnieuwsbrief op de website, waarmee wij u regelmatig informeren over de volgende inhoud:

 

Om de nieuwsbrief te ontvangen, zijn de volgende persoonlijke gegevens vereist.

Om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief, gelieve gebruik te maken van de dubbele opt-in procedure. Na het invoeren van de als verplicht gemarkeerde gegevens sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen uw aanmelding voor de nieuwsbrief expliciet te bevestigen (door te klikken op een bevestigingslink). Zo zorgen wij ervoor dat u onze e-mailnieuwsbrief ook echt wilt ontvangen. Als de bevestiging niet binnen 24 uur plaatsvindt, blokkeren wij de aan ons verstrekte informatie en wissen deze automatisch uiterlijk na één maand.

Bovendien worden de volgende gegevens verwerkt op het moment van het abonnement:

Wij verwerken uw IP-adres, het tijdstip van registratie voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging om uw nieuwsbriefregistratie te documenteren en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij verwerken deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van het contract. Als de nieuwsbriefregistratie buiten de contractafsluiting om plaatsvindt, verwerken wij deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van de gebruiksprocedure. Wij wissen deze gegevens wanneer het abonnement op de nieuwsbrief afloopt.

Na uw bevestiging verwerken wij het e-mailadres en de naam/pseudoniem van de betreffende ontvanger voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de EU-AVG. Wij verwijderen deze gegevens wanneer u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, hetzij door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in de paragraaf “Verantwoordelijke aanbieder/vertegenwoordiger van de aanbieder in de Europese Unie”), hetzij door direct te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn single-pixel beeldbestanden die op onze website zijn geïntegreerd. Voor evaluatiedoeleinden koppelen we de gegevens vermeld in de “Toegangsgegevens” sectie en de web beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Links die in de nieuwsbrief worden ontvangen, bevatten ook deze ID.

Met de verzamelde gegevens maken we een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. We houden bij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, op welke links u klikt en wat uw persoonlijke interesses zijn. Wij koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website onderneemt. De informatie wordt verwerkt zolang u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief. Na een annulering verwerken wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem.

Het doel hiervan is om het gebruik en de optimalisatie van de e-mail reclame die wij u sturen te evalueren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door op de afzonderlijke afmeldlink in elke nieuwsbrief te klikken of door ons dit mee te delen aan het adres dat in het hoofdstuk “Verantwoordelijke aanbieder” is gespecificeerd.

U kunt tracking ook voorkomen door de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard uit te schakelen. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de beelden handmatig laat weergeven, vindt de bovenstaande tracering plaats.

E-mailmarketingservice „CleverReach“

Wij gebruiken CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbriefverzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invult voor een nieuwsbriefabonnement (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Onze nieuwsbrieven met CleverReach stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Zo is het onder andere mogelijk om te analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversie-tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over de data-analyse van de CleverReach nieuwsbrief vindt u op: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De evaluatie van de genoemde informatie dient om de leesgewoonten van de ontvangers te herkennen om zo de inhoud van onze nieuwsbrief beter te kunnen aanpassen en verspreiden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij verwerken deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van het contract. Als de nieuwsbriefregistratie buiten de contractafsluiting om plaatsvindt, verwerken wij deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van de gebruiksprocedure. Wij wissen deze gegevens wanneer het abonnement op de nieuwsbrief afloopt. Wij hebben geen kennis van de bewaartijd bij CleverReach en hebben daar ook geen invloed op. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking met ingang van de toekomst door op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief te klikken. Tegelijkertijd eindigt de verwerking voor het ontvangen van de nieuwsbrief en voor statistische analyse. Een apart bezwaar tegen verzending via CleverReach of de statistische evaluatie is niet mogelijk.

U kunt ook bezwaar aantekenen op http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren (voor het gebied van de Europese Unie).

Payment Service Provider (PSP)/ Betalingsdienstaanbieders

Doorgeven van persoonsgegevens in geval van “aankoop op rekening”

In geval van vooruitbetaling behouden wij ons het recht voor uw gegevens, die u bij het bestellen / boeken verstrekt, aan externe bedrijven door te geven (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) om een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te voeren.

Deze gegevens worden doorgegeven op basis van art. 6 lid 1 S. 1 onder f) EU-AVG, aangezien wij bij de aankoop rekening houden met het voorschot en het risico van wanbetaling in acht nemen. Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking, maar u kunt mogelijk niet gebruik maken van de betaalmethode “aankoop op rekening”.

Doorgeven van persoonsgegevens ten behoeve van rechtshandhaving / vaststelling van het adres / incasso

In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de gegevens die bij de bestelling/boeking werden meegedeeld, door te geven aan een advocaat en/of aan externe bedrijven (bv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) indien er een legitiem belang is in de zin van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), EU-AVG ten behoeve van adresbepaling en/of wetshandhaving.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven, indien dit nodig is om onze rechten uit te oefenen, evenals de rechten van onze filialen, onze samenwerkingspartners, onze werknemers en/of gebruikers van onze website. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen of verhuren aan derden. Deze gegevens worden doorgegeven op basis van art. 6 lid 1 S. 1 onder f) EU-AVG.

Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit is het geval indien verwerking niet in het bijzonder nodig is ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, die door ons in de voorgaande functiebeschrijving is beschreven. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Hosting

Wij gebruiken externe hostingdiensten om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagmiddelen en databaseservices, beveiligings- en technische onderhoudsdiensten. Alle gegevens die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website zullen worden verwerkt.

Voor de exploitatie van deze website maken wij gebruik van externe hostingdiensten. Door gebruik te maken van externe hostingdiensten streven wij ernaar onze website efficiënt en veilig beschikbaar te stellen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG.

Het verzamelen van gegevens voor de beschikbaarstelling en het gebruik van de website en de verwerking van gegevens via externe webhosts is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Integratie van inhoud van derden

De website bevat inhoud van derden zoals video’s, kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. Deze integratie vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (“derde providers”) de IP-adressen van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres kunnen ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist.

Wij stellen alles in het werk om alleen content te gebruiken van derden die het IP-adres uitsluitend verwerken voor het leveren van de content. Wij hebben hier echter geen invloed op als derden de IP-adressen verwerken, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover we dit weten, zullen we u hierover voorlichten.

Sommige van deze derden kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerken.

U kunt hiertegen bezwaar maken door een JavaScript-blokker te installeren, zoals de browser plug-in’NoScript’ (http://www.noscript.net), of door JavaScript in uw browser te deactiveren.

Dit kan echter leiden tot functionele beperkingen op de website.

AddThis-Bookmarking

De website bevat plug-ins van AddThis, een dienst van AddThis Inc. (1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Wenen, VA 22182; hierna “AddThis” genoemd).

Met deze plug-ins kunt u interessante content bookmarken of delen met andere gebruikers. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.

Met behulp van deze plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de AddThis-servers en de geselecteerde dienst voor sociale netwerken of bookmarking, indien van toepassing. Ontvangers worden ervan op de hoogte gesteld dat zij de desbetreffende website van ons onlineaanbod hebben bezocht en de in de paragraaf “Gebruik van de website, toegangsgegevens” vermelde gegevens worden op AddThis-servers in de VS verwerkt. [Wij hebben met AddThis standaardbepalingen inzake gegevensbescherming gesloten.]. Wanneer u inhoud op onze website naar sociale netwerken of bookmarkingdiensten verzendt, kan een link worden gelegd tussen een bezoek aan onze website en uw gebruikersprofiel op het relevante netwerk. Wij hebben geen invloed op de procedures voor het verzamelen en verwerken van de gegevens, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang, de doeleinden van de verwerking en de opslagtermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de verwerkte gegevens door de plug-in provider.

De plug-in provider slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en verwerkt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-gelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van de EU-AVG. Wij hebben geen kennis van de bewaartijd bij AddThis en hebben daar ook geen invloed op.

Indien u niet aan dit proces wenst deel te nemen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een opt-out-cookie in te stellen met werking voor de toekomst: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

De opt-out-cookie wordt ingesteld voor het domein in de gebruikte browser. Als u verschillende apparaten gebruikt, van browser verandert na de opt-out of alle cookies verwijdert, moet u de opt-outcookie opnieuw instellen via de bovenstaande activeringslink.

Als alternatief kunt u uw browser zo instellen dat het instellen van een cookie wordt voorkomen.

Ga voor meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de plug-in provider en voor meer informatie over uw rechten en privacyinstellingen naar http://www.addthis.com/privacy.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager op onze website. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers website tags kunnen beheren via één interface. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

YouTube-video’s

Wij maken gebruik van plug-ins van het videoplatform YouTube.de of YouTube.com op de website, een dienst die – vertegenwoordigd door Google – wordt beheerd door YouTube LLC (hoofdkwartier op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; “YouTube”). Met behulp van de plug-ins kunnen we ook visuele content (“video’s”) opnemen die we op Youtube.de en Youtube.com op deze website hebben gepubliceerd.

De video’s zijn allemaal in “extended privacy mode”, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de volgende gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de corresponderende subpagina van onze website heeft geopend. Bovendien worden de in het hoofdstuk “Toegangsgegevens” gespecificeerde gegevens overgedragen. Dit is onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount biedt waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden voordat u de knop activeert.

YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-gelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de bewaartijd op YouTube en hebben daar ook geen invloed op.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en dient contact op te nemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door YouTube, zie het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

Deze website maakt ook gebruik van de “Google Maps”-service van Google om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zo in staat de kaartfunctie op de website comfortabel te gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in het hoofdstuk “Toegangsgegevens” genoemde gegevens aan Google doorgegeven. Het maakt hierbij niet uit of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel op Google wilt worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden voordat u de knop activeert.

Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagtijd bij Google en hebben daar geen invloed op.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de plug-in provider vindt u in het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Maps naar https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html.

Integratie van Vimeo

We gebruiken de plug-ins van Vimeo voor de integratie van video’s op onze website. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten. Met behulp van de plug-ins kunnen wij ook visuele content (“video’s”) opnemen die wij op http://www.vimeo.com op deze website hebben gepubliceerd.

Wanneer u één van onze websites bezoekt met de Vimeo plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Deze draagt naar de Vimeo-server over welke website u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, zal Vimeo deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld om een video af te spelen door de afspeelknop te activeren, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. Vimeo slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerp van haar website volgens uw behoeften. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het EU-AVG. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de bewaartijd bij Vimeo en hebben daar ook geen invloed op. We zijn met Vimeo “modelcontractbepalingen” aangegaan om Vimeo te verplichten een adequaat niveau van gegevensbescherming te handhaven.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en u dient contact op te nemen met Vimeo om dit recht uit te oefenen. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Ga voor meer informatie over Vimeo’s beleid met betrekking tot gegevensverwerking en privacy naar https://vimeo.com/privacy.

Integratie van Getty Images

Op onze website maken we gebruik van plug-ins van beeldbureau Getty Images, dat foto’s en ander beeldmateriaal aanbiedt. Leverancier van Getty-Images-componenten is Getty Images International, 1e verdieping, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland (“Getty Images”).

Met Getty Images kunnen we stick images insluiten met behulp van een embed code, zoals tekst, video of beeldgegevens die worden aangeleverd door een externe website. De technische implementatie van de embed code brengt uw IP-adres over naar Getty Images. Getty Images verwerkt ook informatie over onze website, het type browser dat wordt gebruikt, de browsertaal, het tijdstip en de duur van de toegang. Daarnaast kan Getty Images informatie verzamelen over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld toegang tot subpagina’s en het klikken op koppelingen) en andere interacties die u heeft gemaakt tijdens uw bezoek aan onze website. Getty Images verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie en het huidige privacybeleid van Getty Images kunt u vinden op https://www.gettyimages.nl/company/privacy-policy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van en controle over de opslagtijd bij Getty Images.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en moet contact opnemen met Getty Images om dit recht uit te oefenen. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Diensten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden

We maken gebruik van diensten van derden voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Dit stelt ons in staat om u te voorzien van een gebruiksvriendelijk, geoptimaliseerd gebruik van de website. De derde aanbieders gebruiken cookies om hun diensten te controleren (zie het gedeelte “Cookies” hiervoor). Persoonlijke gegevens worden niet verwerkt, tenzij hieronder anders wordt uitgelegd.

Sommige derde aanbieders bieden de mogelijkheid om direct bezwaar te maken tegen het gebruik van de betreffende dienst, bijvoorbeeld door een opt-out-cookie in te stellen.

Als u een bijbehorende opt-out-cookie activeert, verwerkt de externe provider geen gegevens meer over uw gebruiksgedrag. Een louter selectief bezwaar tegen een individuele selectie van externe diensten is ook mogelijk. Als u de gebruikte browser of het gebruikte eindapparaat wijzigt of alle cookies verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Daarnaast kunt u zich ook afmelden voor het gebruik van cookies via het opt-out-platform van het Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (Duitse Vereniging voor de Digitale Industrie). (BVDW) op http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/preeferenzmanager.html of rechtstreeks via de deactiveringspagina van het netwerkreclameinitiatief op http://www.networkadvertising.org/choices/ Meer informatie over op het gebruik gebaseerde reclame- en opt-outmogelijkheden vindt u ook op de volgende link: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die op dit moment op onze website worden gebruikt, alsmede over het doel en de omvang van de betreffende behandeling in individuele gevallen en over uw bestaande bezwaarmogelijkheden.

Google Analytics

Om onze website optimaal op uw interesses af te stemmen, maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (zie het gedeelte “Cookies” hiervoor), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar verwerkt.

Als IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De statistieken helpen ons om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich tot het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework., verplicht. De rechtsgrondslag voor de verwerking van Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder S. 1, onder f), van de EU-AVG. De cookies van Google Analytics worden op verzoek verwijderd.

U heeft het recht bezwaar aan te tekenen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en  verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezoek voor meer informatie over Google als derde aanbieder:

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Hotjar

We maken ook gebruik van de Hotjar analyseservice om onze website beter en gebruiksvriendelijker te maken. De analysedienst wordt verleend door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com).

Deze tool registreert bewegingen op de geobserveerde webpagina’s in zogenaamde warmtekaarten.  Alle gegevens worden verzameld zonder dat wij deze aan specifieke gebruikers kunnen toewijzen. We kunnen alleen maar begrijpen hoe de muis beweegt, waar hij werd geklikt en hoe ver hij over het scherm is geschoven. Hierdoor kunnen we onze website beter en klantvriendelijker maken. Bovendien worden de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype, informatie over de browser, het land van waaruit het werd benaderd en de voorkeurstaal opgenomen. Als persoonlijke gegevens op een website worden weergegeven, worden deze automatisch door Hotjar verborgen. Daarom zijn ze voor ons onbegrijpelijk.

Om uw gebruiksgedrag te analyseren, worden zogenaamde “cookies” gebruikt (zie het gedeelte “Cookies” hiervoor), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de “tracking code” en “cookie” gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgebracht naar en opgeslagen op de Hotjar servers. De traceercode verzamelt de volgende informatie over uw apparaat: IP-adres, apparaattype en browserinformatie, geografische locatie (alleen land), de taal die de voorkeur verdient om onze website weer te geven, bezochte pagina’s, datum en tijd waarop de website werd bezocht. Hotjar kort uw IP-adres in voordat het wordt verwerkt. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, gebruiksrapporten en andere diensten te genereren met betrekking tot websitegebruik en internet analyse van de website. Hotjar maakt ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics en Optimizely. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser verzendt wanneer u de site bezoekt, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar hun respectievelijke verklaringen over gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. De cookies die Hotjar gebruikt hebben verschillende bewaartermijnen. Sommige worden tot 365 dagen bewaard, sommige alleen tijdens het huidige bezoek. Een overzicht van de bewaartijd vindt u op: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. Meer informatie over hotjar Ltd. en over de tool hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking:

 • door het activeren van de do-not-track-functie in uw browsersoftware, die wordt ondersteund door Hotjar. Instructies voor het activeren van de do-not-track-functie zijn beschikbaar op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
 • door uw browsersoftware hierop aan te passen, in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden, ontvangt u geen advertenties van derden of
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Online adverteren op basis van gebruik

De website maakt ook gebruik van de functie “Website Custom Audiences” via de zogenaamde “Facebook Pixel” van Facebook Inc. (de provider is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, informatie over gegevensbescherming op: https://www.facebook.com/privacy/explanation; hierna: “Facebook”).

Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesse gebaseerde advertenties (“Facebook-advertenties”) zien bij een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn om onze website voor u interessanter te maken.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere verwerking van de door Facebook met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetaanwezigheid heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-service, kan Facebook uw bezoek koppelen aan uw account. Ook als u niet bij Facebook geregistreerd bent, of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende informatie verkrijgt en opslaat.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het EU-AVG. In dat geval slaan wij geen persoonlijke gegevens over u op. Wij hebben geen kennis van en geen invloed op de opslagtijd op Facebook.

Aangemelde gebruikers kunnen de functie “Facebook Custom Audiences” op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads deactiveren om hun recht op bezwaar uit te oefenen.

U kunt de functie “Facebook Custom Audiences” op verschillende manieren voorkomen en zo gebruik maken van uw recht op bezwaar:

 • door uw browsersoftware hierop in te stellen, in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Meer informatie over de Facebook-verwerking vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Analytics

Voor het gebruik van Facebook Analytics gebruiken we de zogenaamde “tracking pixel” van Facebook Inc. (de provider is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, informatie over gegevensbescherming op: https://www.facebook.com/privacy/explanation; hierna: “Facebook”) om uw gebruikersgedrag te volgen. De informatie verkregen via de tracking pixel cookie dient ons uitsluitend voor statistische doeleinden, wordt anoniem naar ons verzonden door Facebook en bevat geen informatie over de persoon van de gebruiker. Facebook verbindt deze informatie echter met uw Facebook-account, slaat deze op en gebruikt die voor zijn eigen promotionele doeleinden in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook en kan uw informatie ook overdragen aan de partners van Facebook. Ook als u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende informatie verkrijgt en opslaat.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 par. 1 letter f) EU-AVG. Door gebruik te maken van Facebook Analytics willen wij onze website beter kunnen evalueren en onze dienstverlening kunnen verbeteren. In dat geval slaan wij geen persoonlijke gegevens over u op. Wij hebben geen kennis van en geen invloed op de opslagtijd op Facebook.

Aangemelde gebruikers kunnen de functie “Facebook Analytics” op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads deactiveren om hun recht van bezwaar uit te oefenen.

U kunt de functie “Facebook Analytics” op verschillende manieren voorkomen en daarmee gebruik maken van uw recht van bezwaar:

 • door uw browsersoftware hierop in te stellen, in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u in hun privacybeleid op https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Google AdWords/Google Ads Conversions

Met het aanbod van Google AdWords/Google Ads vestigen wij de aandacht op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (zgn. Google AdWords/Google Ads) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Ons belang is u advertenties te tonen die van belang zijn voor u, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te bereiken.

Deze reclamemedia worden door Google via zogenaamde “Ad Servers” geleverd. Hiervoor maken wij gebruik van ad server cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords/Google Ads een cookie op uw pc op. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste indruk (relevant voor post-view conversies) en opt-out informatie (mark dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) gewoonlijk opgeslagen als analysewaarden.

Met deze cookies herkent Google uw internetbrowser. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, is niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren. Persoonlijke gegevens verwerken wij zelf niet in de hiervoor genoemde reclamemiddelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens van het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen wij gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere verwerking van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door AdWords Conversion te integreren, ontvangt Google de informatie dat u het corresponderende deel van onze internetaanwezigheid heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres opvraagt en opslaat.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij hebben geen kennis van de opslagtijd bij Google en hebben daar geen invloed op.

U kunt op verschillende manieren deelname aan deze traceringsprocedure voorkomen:

 • Door uw browsersoftware hierop in te stellen, in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;
 • door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversies door uw browser in te stellen om cookies te blokkeren van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, dat zal worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
 • door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  en https://services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org Google heeft zich aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework onderworpen.

Google remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken we de applicatie Google Remarketing van Google. Dit is een proces dat we graag willen gebruiken om opnieuw contact met u op te nemen. Met deze toepassing kunt u onze advertenties zien na een bezoek aan onze website wanneer u het internet blijft gebruiken. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoek van Google aan verschillende websites vast te leggen en te evalueren. Zo kan Google uw vorige bezoek aan onze website bepalen. Google voegt de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens volgens haar eigen verklaringen niet samen met uw persoonlijke gegevens, die door Google kunnen worden verwerkt. Volgens Google wordt voor remarketing in het bijzonder pseudonimisering gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij hebben geen kennis van de opslagtijd bij Google en hebben daar geen invloed op.

U kunt op verschillende manieren deelname aan deze traceringsprocedure voorkomen en zo uw recht van bezwaar uitoefenen:

 • Door uw browsersoftware hierop in te stellen, in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;
 • door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversies door uw browser in te stellen om cookies te blokkeren van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, deze instelling zal worden verwijderd, als u uw cookies verwijdert;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd, als u uw cookies verwijdert;
 • door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Bing Ads

Wij gebruiken de conversie- en traceertool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) op onze website.

Microsoft slaat een cookie op de computer van de gebruiker op om een analyse van het gebruik van ons online aanbod mogelijk te maken. Voorwaarde hiervoor is dat de gebruiker onze website heeft bereikt via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Microsoft en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar ons online aanbod is doorverwezen en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. We zien alleen het totaal aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de doelpagina (conversies) zijn doorgestuurd. Er worden geen IP-adressen opgeslagen.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Microsoft-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere verwerking van de gegevens die worden veroorzaakt door het gebruik van Bing Ads. Microsoft heeft zich verplicht tot de naleving van het EU-VS Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) en daarmee een garantie gegeven dat het de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zal naleven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-AVG. Wij hebben geen kennis van de opslagtijd bij Microsoft en hebben daar ook geen invloed op. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft naar: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking:

 • door uw browsersoftware hierop aan te passen, in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden, ontvangt u geen advertenties van derden of
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd, als u uw cookies verwijdert.

Plug-ins voor sociale netwerken

Onze website bevat plug-ins van sociale netwerken. Deze worden door de volgende aanbieders verstrekt:

De plug-ins worden op onze website aangeduid met de hierboven vermelde letters of met kleine gestileerde symbolen.

Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dit activeert, ontvangt de plug-in provider de informatie dat u de betreffende website van ons onlineaanbod heeft bezocht. Bovendien worden de in het hoofdstuk “Toegangsgegevens” gespecificeerde gegevens overgedragen.

Bij Facebook en Xing wordt het IP-adres direct na het ophalen geanonimiseerd volgens de betreffende aanbieder in Duitsland. Door het activeren van de plug-in worden persoonlijke gegevens door u aan de betreffende plug-in provider doorgegeven en daar verwerkt (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in provider gegevens voornamelijk via cookies verzamelt, raden wij u aan alle cookies te verwijderen voordat u met behulp van de beveiligingsinstellingen van uw browser op het grijze vakje klikt.

Wij hebben geen invloed op de procedures voor het verzamelen en verwerken van gegevens, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverwerking, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in provider zijn verzameld.

De plug-in provider slaat de over u als gebruikersprofiel verzamelde gegevens op en verwerkt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van vraaggestuurde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van de EU-AVG. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen. Ook kunnen zij op verschillende manieren het aanmaken van gebruikersprofielen voorkomen en zo gebruik maken van hun recht van bezwaar:

 • Door uw browsersoftware hierop in te stellen, in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

De gegevens worden overgedragen, ongeacht of u een account bij de plug-in provider heeft en daar aangemeld bent. Als u bij de plug-in provider bent aangemeld, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de plug-in provider toegewezen. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contacten.

Wij raden u aan om u regelmatig af te melden na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, om te voorkomen dat u aan uw profiel wordt toegewezen bij de plug-in provider.

Copyright by Spirit Legal LLP